Kto odpowiada za BHP w firmie?

bhp-bielsko-3

Polskie prawo wyraźnie wskazuje osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie oraz precyzuje jej powinności. To pracodawca zobligowany jest m.in. stworzyć odpowiednie warunki do wykonywania służbowych obowiązków, zapewnić bezpieczeństwo na terenie zakładu i wymagać od zatrudnionych osób respektowania przepisów BHP. Ale czy po jego stronie leży także organizowanie szkoleń, czy może je przeprowadzać i co ile lat trzeba je organizować?

Kto może szkolić z zakresu BHP?

Przeprowadzaniem szkoleń BHP zajmuje się zatrudniony w firmie inspektor BHP albo specjalista z firmy zewnętrznej, z której usług BHP korzysta przedsiębiorca. Oczywiście posiada on odpowiedni zasób wiedzy, przygotowanie dydaktyczne i doświadczenie w zawodzie. Jeżeli zaś chodzi o instruktaż stanowiskowy, to prowadzi go kierownik działu albo pracodawca. Wspomnieć trzeba jeszcze, że organizacją szkoleń okresowych może zająć się sam pracodawca lub powierzyć to zadanie uprawnionym do tego podmiotom.

Co ile lat organizuje się szkolenia BHP?

W szkoleniu wstępnym zobowiązana jest wziąć udział każda nowo przyjęta osoba. Natomiast okresowe szkolenia BHP organizuje się co kilka lat, a harmonogram przedstawia się następująco:

  • Dla pracowników na stanowiskach robotniczych odbywają się one nie rzadziej niż co 3 lata.
  • Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących niebezpieczne prace organizuje się je co roku.
  • Dla pracowników inżynieryjno-technicznych i kierowników realizuje się je nie rzadziej niż co 5 lat.
  • Pracowników administracyjno-biurowych kieruje się na nie nie rzadziej niż co 6 lat
  • Dla służby BHP szkolenie odbywają się nie rzadziej niż co 5 lat.

Kto nadzoruje szkolenia BHP?

Firmowy nadzór nad szkoleniami BHP, obejmujący kontrolę i doradztwo, sprawuje zakładowa służba BHP lub wynajęta przez przedsiębiorcę firma zewnętrzna. Natomiast państwowym nadzorem nad przestrzeganiem przepisów BHP w danym przedsiębiorstwie i kontrolą faktycznego stanu rzeczy zajmują się: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz inne organy, takie jak Urząd Dozoru Technicznego czy Urząd Nadzoru Budowlanego. Każdy z nich, w przypadku odnotowania uchybień, może wyciągnąć wobec pracodawcy konsekwencje, a nawet pociągnąć go do odpowiedzialności prawnej.

Podsumowując, to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za stan BHP w firmie, jednak w egzekwowaniu przestrzegania przepisów, organizacji oraz przeprowadzaniu szkoleń wstępnych i okresowych wspierają go wewnętrzne lub zewnętrzne podmioty (służba zakładowa, firma outsourcingowa). Realizacja powyższych działań leży w ich gestii, jednak on jako właściciel firmy ponosi pełną odpowiedzialność za niedopełnienie w tym obszarze jakichkolwiek obowiązków.

Przeczytaj również inne ciekawe artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>