Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia?

Wysokość zadośćuczynienia jest kwestią trudną do jednoznacznego określenia. Powinno ono rekompensować doznaną krzywdę i pomóc w jej naprawieniu. Od czego zatem zależy wysokość wypłaconego zadośćuczynienia?

Wysokość zadośćuczynienia za trwały uszczerbek na zdrowiu

Mowa tu o uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej, który wyraża się kalectwem, oszpeceniem, znacznym ograniczeniem ruchowym oraz ograniczeniami w wykonywaniu czynności codziennych. Nie należy mylić go z procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, który szacuje w mechaniczny sposób doznaną krzywdę.

Procentowy stopień uszczerbku na zdrowiu nie determinuje zakresu doznanej krzywdy. A co za tym idzie – nawet nieduży uszczerbek na zdrowiu może skutkować ogromnymi cierpieniami, co z kolei wpływa na rozmiar krzywdy.

Uszczerbek na zdrowiu określany w procentowy sposób ma charakter jedynie orientacyjny, co nie jest wyznacznikiem wysokości zadośćuczynienia. Mowa tu o cierpieniach fizycznych oraz psychicznych, zarówno już doznanych, jak i tych, które dopiero wystąpią. Zadośćuczynienie jest całościowe i powinno być jednorazową rekompensatą pieniężną za całą krzywdę, jakiej doznała osoba poszkodowana. Zadośćuczynienie ma dostarczyć osobie poszkodowanej realnych wartości ekonomicznych, poprzez zrekompensowanie poniesionych krzywd w możliwie najbardziej odpowiedni sposób.

Wysokość zadośćuczynienia a długotrwałość choroby

Rozmiar doznanych cierpień wpływa na indywidualne rozpatrywanie przypadków i znajduje odzwierciedlenie w wysokości przyznanego zadośćuczynienia.

O rozmiarze krzywdy decyduje:

 • rodzaj,
 • charakter,
 • intensywność,
 • czas trwania cierpień fizycznych oraz psychicznych,
 • stopień trwałego kalectwa,
 • rokowania na przyszłość,
 • negatywny wpływ wydarzeń na psychikę,
 • utrata szansy na całkowity powrót do zdrowia,
 • poczucie bezradności i nieprzydatności społecznej,
 • brak szans na rozwój zainteresowań oraz normalne życie.

Istotny jest też wiek osoby poszkodowanej, ponieważ utrata szansy na prowadzenie normalnego życia, utracenie zdolności do pracy, możliwości zrealizowania zamierzonych celów, czy pasji, są zdecydowanie bardziej dotkliwe w przypadku młodych ludzi, którzy doznali szkody na samym początku swojej kariery zawodowej, gdy byli w pełni sił i możliwości.

Zarówno długość, jak i intensywność leczenia pozostają nierozerwalnie związane z wysokością zadośćuczynienia. Rozróżnić należy jeszcze trwały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nazywa się takie naruszenie sprawności organizmu, które wywołuje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Jednak niewielu ludzi wie, że za krzywdę, która przeminie, również należy się zadośćuczynienie. W tej sytuacji należy wykazać istnienie długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu nazywane jest naruszenie sprawności organizmu, powodujące upośledzenie na okres trwający powyżej 6 miesięcy, a który może ulec poprawie.

Wysokość zadośćuczynienia a wiek poszkodowanej osoby

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w przypadku uszkodzenia ciała, powinno opierać się na sprawdzonych oraz obiektywnych kryteriach, kierować się celami i charakterem, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji. Jednym z najważniejszych elementów jest wiek osoby poszkodowanej. Cierpienie wywołane doznanym kalectwem jest zdecydowanie większe u młodej osoby, która musi zrezygnować z dotychczasowego życia. Wiek pomaga również w określeniu zakresu krzywdy, ponieważ przyjęte zostało, że zdecydowanie bardziej negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka w sile wieku ma kalectwo niż w przypadku starszej, schorowanej osoby.

Podobne szkody mogą mieć zróżnicowane konsekwencje w odniesieniu do różnych osób. Na przykład uszkodzenie twarzy wpłynie bardziej negatywnie na psychikę kobiety niż mężczyzny. Sprawia to, że zadośćuczynienie wypłacone kobiecie będzie zdecydowanie wyższe. Podobnie sytuacja wygląda w kwestii złamania miednicy. Młoda kobieta, która nie ma jeszcze dzieci, a w wyniku uszkodzenia miednicy może otrzymać przeciwwskazania do zajścia w ciążę, powinna uzyskać zdecydowanie wyższe zadośćuczynienie niż mężczyzna. Nawet jeśli doznał on identycznych obrażeń w ten sam sposób.

Wysokość zadośćuczynienia a uczucie bezradności poszkodowanego

Złamanie małego palca prawej ręki w większości przypadków nie jest poważną szkodą, a co za tym idzie – wysokość zadośćuczynienia również nie jest znacząca. Sytuacja ulega zmianie, kiedy taka sytuacja spotka młodego pianistę, który prawdopodobnie już nigdy nie będzie grał tak, jak do tej pory. Jego kariera nie osiągnie zamierzonego wcześniej poziomu.

Zwiększenie kwoty zadośćuczynienia zależy od niemożności:

 • podjęcia pracy,
 • wykonywania nabytego zawodu,
 • uprawiania sportu,
 • zawarcia związku małżeńskiego,
 • posiadania dzieci,
 • aktywnego korzystania z życia.

wysokosc-zadoscuczynienia

Wysokość zadośćuczynienia a wysokość stopy życiowej społeczeństwa

Jeszcze do niedawna utrzymywano, że osoby lepiej zarabiające powinny otrzymywać wyższe zadośćuczynienie. Teraz przeciętna stopa życiowa ma uzupełniający charakter i wpływa ograniczająco na zadośćuczynienie, tak by jego przyznanie nie wpływało na bogacenie się osoby uprawnionej, nie może też pozbawić zadośćuczynienia funkcji kompensacyjnej oraz eliminowania innych czynników kształtujących jego rozmiar.

Wprowadzenie zasady umiarkowanej wysokości zadośćuczynienia doskonale łączy wysokość zadośćuczynienia z wysoką stopą życia społeczeństwa, ponieważ ocena, czy jest ono realne i odpowiednie, musi pozostać adekwatne do poziomu życia. Najważniejszą kwestią pozostaje rozmiar szkody niemajątkowej. Poziom stopy życiowej społeczeństwa może mieć odzwierciedlenie w wysokości zadośćuczynienia jedynie uzupełniająco, biorąc pod uwagę aspekt urzeczywistniania zasady sprawiedliwości społecznej. Mimo to decydującym czynnikiem odnoszącym się do wysokości należnego zadośćuczynienia jest rozmiar szkody.

Roszczenie odszkodowawcze zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie może mieć charakteru mechanicznego wyliczenia. Miarkowanie wysokości zadośćuczynienia przez ubezpieczyciela (lub Sąd w postępowaniu sądowym) musi uwzględniać okoliczności powstania szkody, a także doznaną krzywdę, cierpienie, proces leczenia oraz jego długość. Ale także inne elementy, takie jak bolesność zabiegów, dokonywane operacje, rehabilitację, okres dochodzenia do siebie, przywracanie funkcji organizmu itp.

Zarówno w kwestii uzyskania odszkodowania, jak i zadośćuczynienia, warto powierzyć swoją sprawę specjalistom. Każdy przypadek jest inny i musi być rozpatrywany w sposób indywidualny, dlatego publikacje internetowe powinno się traktować czysto informacyjnie.

Przeczytaj również inne ciekawe artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>