Czy osoba bezrobotna może dorabiać do zasiłku dla osób bezrobotnych?

dorabianie

Niestety nie. Polskie prawo zabrania dorabiania, gdy osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże może posiadać z innych, ściśle określonych źródeł. Kwota dodatkowego dochodu jaki może uzyskać osoba bezrobotna również jest ściśle określona.

Stanowczy zakaz dorabiania.

Bezrobotny nie może w wcale dorabiać. Za to na bezrobotnym leży obowiązek informowania urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, bądź też innej pracy zarobkowej albo o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Bezrobotny musi również powiadomić ć urząd o zaistnieniu innych uwarunkowań powodujących pozbawienie statusu bezrobotnego bądź utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Osoba bezrobotna ma na to siedem dni.

Poinformuj urząd Pracy!

Bezrobotny, który otrzymał zatrudnienie albo inną pracę zarobkową bądź działalność gospodarczą bez zawiadomienia o tym stosownego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż pięćset złotych, albowiem popełnił on wykroczenie.

Inne obowiązki, jakie posiada osoba bezrobotna.

Po pierwsze osoba bezrobotna jest zobowiązana do zgłaszania się do urzędu pracy w wyznaczanych terminach. Jest zobowiązany między innymi poinformować o podjętej pracy zarobkowej. Może uzyskać informacje o szkoleniach stażach i tym podobne. Termin kolejnej wizyty w urzędzie pracy nie może być dłuższy niż dziewięćdziesiąt dni.
Ponadto osoba bezrobotna jest zobowiązana do podjęcia pracy. Mogą to być prace interwencyjne, staże czy prace użyteczne społecznie. Odpowiedź odmowna ma wymierne skutki. Brak zgody na wzięcie udziału w tych pracach solidnie bez umotywowanej przyczyny spowoduje pozbawienie statusu bezrobotnego na okres aż dziewięćdziesięciu dni.
Po trzecie bezrobotny ma obowiązek poddać się badaniom lekarskim. Badania mają stwierdzić czy osoba bezrobotna jest wstanie wykonywać pracę zarobkową, odbyć staż i tym podobne. Na badania lekarskie kieruje konkretny urząd pracy. Takie badania lekarskie finansuje je Fundusz Pracy a więc e osoba bezrobotna nie ponosi żadnych kosztów badań.

Inne dozwolone sposoby na uzyskiwanie przychodu.

Osoba, która jest aktualnie bezrobotna może uzyskiwać przychód ze ściśle określonych źródeł. Nie jest to karalne, jeśli ta suma nie przekroczy połowy płacy minimalnej.
Taki przychód to przychód z płynący innego tytułu niż zatrudnienie, praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu.

Bezrobotny, bez przeszkód w tym bez groźby utraty statusu osoby bezrobotnej może uzyskiwać przychody w jakikolwiek wysokości z tytułu odsetek czy też innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Warto mieć nieruchomości…

Osoba bezrobotna, co więcej nie zapłaci podatku od przychodu ze nieruchomości. Musi minąć okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił jej zakup albo wybudowanie. Oprócz tego nie zapłaci podatku od sprzedaży rzeczy ruchomej, kiedy dysponuje nią dłużej niż pół roku. Fakt, że bezrobotny nie zapłaci podatku oznacza, że nie ma to wpływu na status bezrobotnego.

Informacja o uzyskanych przychodach. Jak poinformować urząd? Ile mamy na to czasu.

Osoba bezrobotna jest bezwzględnie zobowiązana do poinformowania urzędu pracy o uzyskaniu przychodu. Oczywiście może zrobić to osobiście, składając oświadczenie, ale nie musi. Może przesłać pocztą oświadczenie o uzyskiwaniu przychodów pod rygorem odpowiedzialności karnej. Osoba bezrobotna ma na to siedem dni od momentu uzyskania przychodu.

Ten obowiązek bezrobotnego ma istotne konsekwencje, albowiem zasiłek dla bezrobotnych bądź inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują tylko do dnia złożenia oświadczenia.
W sytuacji, której osoba bezrobotna uzyska w przeciągu miesiąca przychód wyższy niż połowa płacy minimalnej, to zostanie ona wykreślona z rejestru osób bezrobotnych.

Źródła:

  • Podstawy prawne: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)
  • serwis finansowy exprescredit.pl

1 Komentarz

  1. martein pisze:

    Myślę, że takie dorabianie dla bezrobotnych przy komputerze jest bardzo pozytywne. Zarobki dobre, pracujesz ile chcesz 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *