Jak dokumentować do stażu pracy zagraniczny okres zatrudnienia

Business documents and pen at workplace

Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę, który wcześniej pracował w Wielkiej Brytanii. Jaki dokument możemy uznać jako potwierdzenie stażu pracy w celu wyliczenia wymiaru urlopowego? Pracownik ukończył studia wyższe (8 lat wliczane do stażu) oraz 2 lata pracy w Londynie, co razem uprawnia pracownika do 26 dni urlopu na rok. Pracownik przekazał dokument P60 za 2 lata (rozliczenie PIT w Wielkiej Brytanii).

Potwierdzenie zagranicznych okresów zatrudnienia może nastąpić w oparciu o różne dokumenty, np. umowy o pracę, dokumenty ubezpieczeniowe, czy nawet referencje wydane przez poprzedniego pracodawcę. Ważne jednak, aby przedłożone przez pracownika dokumenty potwierdzały wyraźnie fakt zatrudnienia, okres tego zatrudnienia oraz jego pracowniczy charakter.

Zagraniczny staż pracy – uwzględniany przy ustalaniu polskich uprawnień pracowniczych

Możliwość wliczenia zagranicznego stażu pracy do „polskich uprawnień pracowniczych” przewiduje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na jej podstawie udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych. Jednak ustawa nie określa w jaki sposób okresy te powinny być udokumentowane (tj. jakimi dokładnie dokumentami). W takim przypadku pracodawca samodzielnie analizuje i ocenia dostarczone przez pracownika zagraniczne dokumenty i decyduje, czy na ich podstawie wliczy pracownikowi do „krajowych uprawnień” zagraniczny staż pracy. W tym celu może zobowiązać pracownika do przedłożenia tłumaczeń takich dokumentów. Przy czym nie muszą to być dokumenty pochodzące do tłumacza przysięgłego.

Dokumenty potwierdzające zagraniczny staż pracy

Powszechnie przyjmuje się, że okresy zatrudnienia za granicą mogą być dokumentowane świadectwami pracy, umowami o pracę, zaświadczeniami wystawionymi przez zagranicznego pracodawcę, odcinkami wypłat wynagrodzenia, czy zaświadczeniami o objęciu pracownika ubezpieczeniem społecznym. Z praktycznego punktu widzenia, przedkładane pracodawcy dokumenty powinny w sposób niebudzący żadnych wątpliwości potwierdzać fakt zatrudnienia, okres zatrudnienia oraz charakter zatrudnienia. Dlatego też najczęściej pracownicy przedkładają pracodawcom nie jeden, a kilka dokumentów. W szczególności, gdy ubiegają się o zaliczenie zagranicznych okresów zatrudnienia przebytych w kraju, w którym nie funkcjonuje obowiązkowy odpowiednik polskiego świadectwa pracy.

Formularz P60, o którym mowa w pytaniu, potwierdza opłacenie podatków od wynagrodzenia w roku podatkowym obejmującym okres od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku. Wydaje się jednak, że taki dokument wydany dla celów podatkowych – przedłożony pracodawcy jako jedyny – może nie być wystarczający do potwierdzenia okresu zatrudnienia. W takiej sytuacji warto zobowiązać pracownika do dostarczenia jeszcze innych dokumentów, np. umowy o pracę, referencji (o ile zostały wydane), itp.

Podstawa prawna:

  • art. 86 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1265, ze zm.).

Katarzyna Wrońska-Zblewska
Prawnik, ekspert portalu PortalKadrowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *