Na jakich warunkach pracownik, któremu powierzono zadania służby bhp, może prowadzić szkolenia okresowe?

szkolenieokresowebhp

Jestem kadrową na 7/8 etatu, a 1/8 pracuje jako bhp-owiec. Czy mogę przeprowadzać dla moich kolegów z pracy (pracowników tej samej firmy) szkolenia okresowe bhp? Czy na każde szkolenie powinien dyrektor spisać ze mną umowę zlecenie?

Pracodawca, który chce, aby szkolenie okresowe dla pracowników lub osób kierujących pracownikami przeprowadził pracownik, któremu powierzono zadania służby bhp,  może mu zlecić prowadzenie zajęć na takim szkoleniu w ramach umowy cywilnoprawnej. 

Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, określające:

 • zakres szkolenia,
 • wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia,
 • sposób dokumentowania szkolenia oraz
 • przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia,
 • określa rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Szkolenie bhp jest prowadzone jako szkolenie wstępne i okresowe.

Kto może być organizatorem szkolenia bhp?

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca organizujący lub prowadzący szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, musi zapewnić:

 • programy poszczególnych rodzajów szkolenia dla określonych grup stanowisk,
 • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,
 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
 • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,
 • właściwy przebieg szkolenia, oraz
 • prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Rodzi się zatem pytanie, czy pracodawca może wyznaczyć do prowadzenia szkoleń bhp jako wykładowcę/instruktora pracownika służby bhp lub pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu powierzył zadania tej służby?

Czy służba bhp może prowadzić szkolenia bhp?

Zamknięty katalog obowiązków pracowników służby bhp został określony w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa higieny pracy. Przepis ten wyraźnie zabrania obciążania pracowników służby bhp innymi obowiązkami niż wymienione w rozporządzeniu.

Do obowiązków pracownika służby bhp należy między innymi współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp.

Uwaga

Obowiązek prowadzenia szkolenia przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, sprowadza się wyłącznie do instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego bhp.

W związku z tym pracodawca, który chce, aby szkolenie okresowe dla pracowników lub osób kierujących pracownikami przeprowadził pracownik, któremu powierzono zadania służby bhp,  może mu zlecić prowadzenie zajęć na takim szkoleniu, ale w ramach umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie z umowy powinno wynikać, jaki zakres zadań związanych ze szkoleniem będzie obciążał pracownika służby bhp. Najczęściej jest to pełny zakres obejmujący nie tylko realizację samego szkolenia, ale też opracowanie szczegółowego programu szkolenia, wystawienie dokumentacji (dziennik zajęć, protokół z egzaminu, rejestr zaświadczeń i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia). Dokumentację ze szkolenia zatwierdza pracodawca, jako organizator szkolenia. Numery zaświadczeń wynikają natomiast z rejestru zaświadczeń.

Podstawa prawna

 • art. 2373§ 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),
 • § 4 – § 6; § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.),
 • § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.).

Halina Góralska
Gł. Specjalista ds. bhp
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *