Tagged: Odpowiedzialność

0

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną szkodę

Art. 114. [Wina pracownika] Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału. Tak brzmi konkretny zapis z rozdziału V Kodeksu Pracy, który reguluje te kwestie. Ten artykuł będzie w całości...