Co wiemy o pracy BHP-owca?

bhp

Kiedyś zawód ten kojarzony był z facetami rozdającymi ubrania ochronne, dzisiaj zyskuje miano nowoczesnego, wymagającego szerokiego zakresu wiedzy i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, daje możliwość budowania kariery zawodowej oraz perspektywę ciekawej i dobrze płatnej pracy. Mowa tu o zawodzie pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, który organizuje i koordynuje szereg działań związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy osobom zatrudnionym w danej placówce.

Obowiązek stworzenia bezpiecznych warunków pracy

Bez względu na to w jakiej branży działa firma, jej właściciel czy dyrektor jest zobligowany do stworzenia bezpiecznych warunków pracy swoim podwładnym. Podstawowym kryterium regulującym bezwzględną konieczność stworzenia komórki php jest stan zatrudnienia, który w polskim kodeksie pracy zakłada minimum 100 pracowników. W tym przypadku pracodawca ma obowiązek posiadać w swojej strukturze organizacyjnej minimum jedną osobą zatrudnioną w stosunku pracy, która pełni rolę kontrolną oraz doradczą w zakresie niwelowania zagrożeń, jakie mogą powstać miejscu pracy. Kiedy placówka zatrudnia mniej niż 100 pracowników w służbie bhp może działać osoba pełniąca w firmie inne funkcje, która posiada oczywiście odpowiednie kwalifikacje, lub zewnętrzna firma/osoba świadcząca usługi w tym zakresie.

Funkcje BHP-owca

Aby opisać zakres działań, jakie pełni osoba na stanowisku BHP-owca, trzeba wymienić kilka podstawowych funkcji. Na pewno zalicza się do nich bieżąca ocena warunków pracy w kontekście respektowania przepisów i norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwala ona na tworzenie analiz określających stopień ryzyka zawodowego odpowiedniego dla konkretnych stanowisk pracy. Obowiązkiem bhp-owca jest raportowanie organom kierowniczym o wszelkich zagrożeniach oraz formułowanie propozycji wdrożenia nowych metod oraz rozwiązań technologicznych, które w sposób realny mogłyby ograniczyć czynniki ryzyka oraz znaczące niedogodności mające wpływ na poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń wymaga okresowego (minimum raz w roku) tworzenia raportów.

Dokumenty te opisują stan bezpieczeństwa pracy w całej placówce oraz definiują konkretne rozwiązania dla kadry zarządzającej, które wpłyną na polepszenie warunków pracy oraz pozwolą uniknąć popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym, co mogłoby skutkować otrzymaniem poważnej kary grzywny. Innym zakresem działań BHP-owca jest opracowanie różnych form dokumentów wewnętrznych (na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych) określających zasady bezpieczeństwa warunków pracy (instrukcje bhp, regulaminy, normy) oraz ich systematyczną weryfikację.

Przeszkolenie pracowników

Aby zatrudnione z zakładzie osoby znały praktyczne zasady gwarantujące im bezpieczeństwo w trakcie wykonywania swoich zawodowych obowiązków trzeba ich w tym zakresie odpowiednio przeszkolić. Organizacją oraz przeprowadzaniem tego typu działań podnoszących poziom świadomości ryzyka i zagrożeń w czasie pracy zajmuje się w firmie specjalista ds. bhp. W zakresie jego kompetencji jest zapoznawanie kadry pracowniczej z nowymi zasadami oraz niwelowanie niebezpiecznych nawyków i pewnych schematycznych zachowań wśród pracowników, które mogą generować potencjalnie sytuacje zagrożenia. Konieczność współpracy w wieloma osobami (właściciel firmy, kierownicy działów, poszczególni pracownicy) wymaga od pracownika służby bhp dobrze rozwiniętej umiejętności komunikowania się i współpracy, pełnego profesjonalizmu oraz zdolności odpowiedniej argumentacji i daru przekonywania. Innymi cechami pozwalającymi osobie na tym stanowisku poradzić sobie w trudnych sytuacjach jest umiejętność formułowania trafnych opinii popartych fachową oceną i rzetelną analizą, z którymi przychodzi jej zmierzyć się w procesie stwierdzania chorób powstałych na skutek pełnienia obowiązków zawodowych oraz badania i opiniowania wypadków pracowniczych. Bezpośrednie badanie czynników, które spowodowały wypadek lub weryfikacja ustaleń powołanego do tych działań zespołu, a także tworzenie i archiwizacja całej dokumentacji należy do kompetencji specjalisty ds. bhp.

Zakres oraz intensywność obowiązków BHP-owca a także stopień ponoszonej odpowiedzialności z pewnością uzależniony jest od specyfiki danego zakładu pracy, liczebności zatrudnionych w nim osób oraz stopnia potencjalnego czynnika zagrożenia. Trzeba jednak zauważyć, iż prowadzone przez specjalistę bhp działania, formułowane przez niego zalecenia czy wydawane opinie na pewno mają w wielu sytuacja bardzo ważne dla Pracodawcy a często kluczowe, bo decydujące o zdrowiu a nawet życiu dla Pracownika, znaczenie.

Informacji na temat pracy BHP-owca udzielił nam sklep BHP – gvarant.pl – dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *