Jakie są kary i odszkodowania za mobbing w miejscu pracy?

mobbing

Mobbing to zjawisko, które występuje coraz częściej zwłaszcza w tych miejscach pracy, w których mamy do czynienia z wysokim poziomem rywalizacji i konkurencji. Bardzo często do mobbingu dochodzi nie tylko między podwładnym a pracownikiem, ale także na poziomie dwóch współpracowników. W wyścigu szczurów po lepsze wyniki, rezultaty, osiągnięcia i w efekcie awans niektórzy są w stanie zrobić wszystko – przy czym niejednokrotnie zachowania czy podjęte czynności muszą być w zgodzie z prawem. Warto wiedzieć, że jeśli padliśmy ofiarą mobbingu, należy nam się co najmniej zadośćuczynienie w postaci odszkodowania finansowego od naszego pracodawcy. Niestety, wciąż niewiele ofiar takich nieetycznych zachowań zdaje sobie z tego sprawę, a niektórzy są tak zastraszeni, że boją się pójść do sądu.

O czym warto pomyśleć, zanim udamy się do sądu?

Przede wszystkim, o dowodach. Nie ważne, czy mobbującym nas był ktoś zajmujący stanowisko wyżej w hierarchii pracowniczej, niżej lub na tym samym poziomie. W przypadku jakichkolwiek przejawów takich zachowań warto je nagrywać. Pomocna będzie także zgromadzona dokumentacja medyczna, która pozwoli potwierdzić rozstrój zdrowia psychicznego lub fizycznego na skutek zachowań mobbingowych oraz sposób, w jaki jesteśmy leczeni.

Jakie są kary i odszkodowania za mobbing?

Kodeks pracy jasno stanowi, że pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Jeżeli pracodawca tego nie uczyni, poniesie za to odpowiedzialność, nawet w przypadku, gdy to nie on jest osobą mobbującą. Odpowiedzialność taka przejawia się w postaci zapłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania pracownikowi, u którego nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia. W przypadku, kiedy pracownik rozwiązał stosunek pracy, podając za przyczynę mobbing, pracodawca musi mu zapłacić odszkodowanie w wysokości równej jednemu miesięcznemu wynagrodzeniu za pracę. Pracownik, który na drodze sądowej domaga się takiego odszkodowania, musi udowodnić, że w jego sytuacji wystąpił mobbing.

Jeżeli mobbowany jest zatrudniony na innych warunkach niż stosunek pracy, w jego sytuacji można zastosować się do przepisów chroniących dobra osobiste. Jeżeli to praktyki pracodawcy doprowadziły do rozstroju zdrowia pracownika, może on również dochodzić w sądzie w odpowiedniej wysokości odszkodowania. Poszkodowanemu może zostać także przyznana możliwość naprawy szkody majątkowej, jaka została spowodowana naruszeniem dóbr osobistych. W Kodeksie Cywilnym jest też wyraźnie napisane, że ktokolwiek z własnej winy wyrządził szkodę drugiemu, zobowiązany jest do jej naprawienia. Odszkodowanie oczywiście nie może przewyższać faktycznie doznanej szkody, ale może przysługiwać także wtedy, kiedy poszkodowany nie poniósł rzeczywistej szkody majątkowej – wartość takiego odszkodowania nie może być wtedy niższa od minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli ofiara mobbingu udowodni, że wskutek rozwiązania stosunku pracy poniósł on większą szkodę majątkową, można liczyć na wyższą kwotę odszkodowania. Jeżeli u pracownika stwierdzono rozstrój zdrowia, może dochodzić od swojego pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego w zamian za doznaną krzywdę. Jeżeli na pracowniku zastosowano mobbing na tle seksualnym, osobie mobbującej może grozić kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Do takich zachowań należy między innymi doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego, zmuszenie do poddania się innej czynności seksualnej lub też wykonania takiej czynności.

Podsumowanie

Jeżeli jesteś ofiarą mobbingu, musisz wiedzieć, że zachowania takie podlegają odpowiednim karom. Choć pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi, takie sytuacje nierzadko mają miejsce. Warto być dobrze zorientowanym w tym temacie, a jeśli jesteśmy mobbowani, warto ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie od pracodawcy. Takie zachowania są wysoce nieetyczne, mogą prowadzić do trwałych problemów zdrowotnych. Minimalne odszkodowanie, jakiego w sądzie okręgowym możemy dochodzić, nie może być mniejsze niż minimalne wynagrodzenie, jeżeli natomiast ponieśliśmy dużo wyższą stratę majątkową, możemy dochodzić sumy równej wartości poniesionej straty. Zanim udamy się do sądu, dobrym posunięciem jest gromadzenie dokumentacji związanej ze stanem naszego zdrowia oraz dowodów na wystąpienie takich sytuacji w miejscu pracy.

Informacji udzieliła nam firma prawnicza brodniccy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *