Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

lekarz-medycyny-pracy

Zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy (dalej k. p.) pracodawca, może dopuścić pracownika do pracy na określonym stanowisku, dopiero w momencie posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak ku temu przeciwwskazań. To pracodawca na swój koszt ma obowiązek skierować przyszłego pracownika na badania lekarskie. W skierowaniu określa warunki pracy na określonym stanowisku.

Jaki lekarz wydaje wyżej wymienione orzeczenia lekarskie?

Orzeczenie lekarskie powinno zostać wydane przez lekarza medycyny pracy. Wyróżnić należy badania wstępne (dla osób przyjmowanych do pracy), okresowe (termin ponownego badania określa lekarz) oraz kontrolne (gdy niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 30 dni). Ważne jest dokładne scharakteryzowanie stanowiska pracy w skierowaniu na badania profilaktyczne. Dzięki temu lekarz medycyny pracy określi zakres i częstotliwość badania profilaktycznego. Powinien on wykorzystywać do tego celu „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Na podstawie tych wskazówek lekarz medycyny pracy może poszerzyć zakres badania o dodatkowe badania specjalistyczne. Może również je poszerzyć, gdy jego zdaniem jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub dotychczasowego pracownika. Po przeprowadzeniu koniecznych badań wydaje on zaświadczenie lekarskie, a następnie przekazuje je pracownikowi i pracodawcy. Lekarz medycyny pracy stwierdza tylko, czy dana osoba może wykonywać pracę na danym stanowisku, czy też nie. Nie może wskazać jakiekolwiek ograniczenia związane z wykonywaną pracą.

Kwalifikacje lekarza medycyny pracy

Lekarz do wykonywania zadań związanych z medycyną pracy powinien spełnić dodatkowe wymagania kwalifikacyjne. Powinien on posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny: pracy, przemysłowej, morskiej i tropikalnej, kolejowej, transportu, lotniczej lub higieny pracy. Powinni również posiadać udokumentowane doświadczenie, co najmniej 3 lata lub co najmniej 6 lat w zależności stanowiska, czy też miejsca wykonywania pracy.

Obowiązki lekarza medycyny pracy

Podstawowym obowiązkiem lekarza medycyny pracy jest sprawowanie przez niego profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami zatrudnionymi. W tym pojęciu mieści się wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, prowadzenie działalności w zakresie patologii zawodowej, poradnictwo związane z chorobami zawodowymi i innymi związanymi z pracą, monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących w grupie szczególnego ryzyka (młodociani, kobiety w wieku rozrodczym i ciężarne), diagnostyka chorób zawodowych.

Lekarz medycyny pracy powinien stać na straży ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie. Przede wszystkim rozpoznawać i oceniać szkodliwe na zdrowie czynniki oraz udzielać pracodawcom i pracownikom porad dotyczących pracy, fizjologii, ergonomii i psychologii pracy.

Ma on analizować stan zdrowia pracowników, skupiając się na występowaniu chorób zawodowych, ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy. Jest obowiązany do gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących ryzyka zawodowego i stanie zdrowia pracowników.

Jego zadaniem jest również prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej oraz organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej, gdy w miejscu pracy dochodzi do nagłych zachorować, wypadków.
Lekarz medycyny pracy ma za zadanie inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia. Dotyczy ona programów prozdrowotnych, wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej, organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej, czy też tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej.

Uprawnienia lekarza medycyny pracy

Lekarz, współdziała m. in. z pracodawcami, organizacjami, pracownikami, związkami zawodowymi, innymi lekarzami (spis innych specjalizacji lekarskich znajdziesz na przykład tutaj: http://spislekarzy.pl), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy oraz Inspekcją Sanitarną. W razie wystąpienia zagrożeń dla zdrowia w miejscu wykonywania pracy i naruszenia przez pracodawcę innych obowiązków powinien on o tym fakcie poinformować właściwe organy.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

Sprawdź listę lekarzy medycyny podróży i kraje występowania malarii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *