Category: Prawo pracy

0

Czy pracodawca musi zapewnić ubranie ochronne pracownikowi?

Polskie prawo stanowi, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież, obuwie ochronne, a także inne środki ochrony indywidualnej, gdy wymaga tego praca na konkretnym stanowisku. Kiedy pracodawca zobowiązany jest do dostarczania pracownikowi odzieży ochronnej? Polski ustawodawca przewidział dwie następujące sytuacje. Po pierwsze pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi...

0

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną szkodę

Art. 114. [Wina pracownika] Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału. Tak brzmi konkretny zapis z rozdziału V Kodeksu Pracy, który reguluje te kwestie. Ten artykuł będzie w całości...

0

Jakie są kary za prace na czarno?

W Polsce panuje wysokie bezrobocie, a ciągłe podnoszenie pensji minimalnej powoduje, że coraz więcej pracodawców rezygnuje z legalnego zatrudniania pracowników i decyduje na przejście do „szarej strefy”. Jest to szczególnie widoczne w branży budowlanej, wśród pomocy domowych, opiekunek do dzieci, a także przy sezonowy pracach polowych. Niemal...

0

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Komu przysługuje urlop na żądanie i jak go zgłosić? Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który nabył już prawo do urlopu, przysługują 4 dni urlopu na żądanie w wymiarze roku. Są to dni wolne, które udzielane są przez pracodawcę na żądanie pracownika. Urlop ten nie musi...

2

Przepisy BHP w zakładzie produkcyjnym

Większość osób spędza sporą część dnia w miejscu pracy, dlatego powinno być to miejsce przyjazne i bezpieczne. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tworzy się różne przepisy BHP. Takie regulacje mają szczególnie duże znaczenie w przypadku zakładów produkcyjnych. Oczywiście przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są...

1

Emerytura bez wypracowanych lat. Co warto wiedzieć?

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na początku 2013 roku, minimum stażowe nie jest już wymagane, aby uzyskać prawo do emerytury. Wystarczy więc osiągnąć odpowiedni wiek, by nawet przy krótkim okresie opłacania składek emerytalno-rentowych uzyskać świadczenie z ZUS-u. Warto jednak pamiętać o tym, że w takiej sytuacji wysokość emerytury...

0

Wiedza i świadomość z zakresu BHP – dlaczego wciąż jest z tym problem.

Istotne zagrożenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy wynikają ze zmian na rynku pracy, w tym takich jak: wzrost liczby godzin pracy oraz wzrost liczby stanowisk pracy zmianowej i nocnej, pracy na część etatu, samozatrudnienia, czy wynajem pracowników… Istotne zagrożenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i...

0

Walcz o swoje w pracy

Prawo pracy, jako odrębna dziedzina prawa, powstało stosunkowo niedawno, bo dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Sytuacje polityczne, w jakich Polska znajdowała się do XX wieku, znacznie utrudniły i opóźniły jego rozwój. Dlatego też społeczeństwo polskie, nieprzyzwyczajone jeszcze do standardów demokratycznego państwa prawnego, niezwykle rzadko korzysta...